kedd, 28 január 2014 16:27

III. Gazdálkodási adatok

Tisztelt Látogató!

Sátoraljaújhely Város honlapjának megújítás miatt a közérdekű adatok, ezen belül az általános közzétételi listák adatainak feltöltése, karbantartása folyamatosan, soron kívül történik.
Amennyiben közérdekű adatigénylése van és a keresett adat a közzétételi listában nem található, kérjük az adatigénylését az erre vonatkozó szabályzat alapján kezdeményezze.
(SZABÁLYZAT a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről)

Az adatfeldolgozás idejére kérjük szíves türelmét!

dr. Rózsahegyi Ferenc
jegyző

 

     Adat  Frissítve   Archív  tartalom elérhető 
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:      
         
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: III. 2. melléklet 2016.09.06.   
         
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal az államháztartásról szóló törvény szerint költségvetési támogatást nem nyújt.  2014.01.30.   
         
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:      
         
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény értelmében koncessziós pályázatot nem írt ki.  2014.01.30.  
         
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal nem alapfeladatai ellátására, államháztartáson kívülre kifizetést nem eszközölt, szerződést nem kötött.   2015.03.22  
         
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Európai Unió támogatásával fejlesztést nem valósított meg, így e tárgyban szerződést nem kötött.   2014.01.30.  
         
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):      
         

 

 

menu-logo