péntek, 31 január 2014 00:00

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tisztelt Látogató!

Sátoraljaújhely Város honlapjának megújítás miatt a közérdekű adatok, ezen belül az általános közzétételi listák adatainak feltöltése, karbantartása folyamatosan, soron kívül történik.
Amennyiben közérdekű adatigénylése van és a keresett adat a közzétételi listában nem található, kérjük az adatigénylését az erre vonatkozó szabályzat alapján kezdeményezze.
(SZABÁLYZAT a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről)

Az adatfeldolgozás idejére kérjük szíves türelmét!

dr. Rózsahegyi Ferenc
jegyző

    Adat Frissítve Archív tartalom elérhető
         
1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény

 2015.03.20.  
1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzata, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának hatályos és teljes szövege: 4/2018.(III.29.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  2019.03.11.  
         
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nem országos illetékességű szerv ezért tevékenységéről angol nyelvű tájékoztató kiadására nem kötelezett.  2014.02.06.   
         
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: II.3. melléklet  2017.10.11. 2014.01.31. 
         
4.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:      -
4.2. Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:  Önkormányzat feladatai  2017.10.11.  -
4.3. A közfeladatot ellátó szerv illetékességi területe: Sátoraljaújhely Város Közigazgatási területe   2015.03.20.  -
4.4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:  II. 4.4. melléklet  2015.05.11.  -
4.5. Alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje:       -
4.6. Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):      -
4.7 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  II.4.7. melléklet  2015.05.11.  -
4.8. Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:      -
4.9. Igénybe vehető elektronikus programok elérése:      -
4.10. Időpontfoglalás:       -
4.11. Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:      -
4.12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:      -
         
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: II.5. melléklet  2015.03.19.  
         
6.1 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív):  II. 6.1. melléklet  2015.03.22.  
6.2 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai: NAIH-72793/2014  2015.06.15.  
6.3 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:      
         
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:  II. 7. melléklet  2015.03.26.  
         
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

II. 8. melléklet (a 2020. évi munkatervet is tartalmazza)

 2020.08.04.

2020.01.14

Zárt testületen hozott képviselő-testületi határozatok  2020.07.03. 2019.03.11.
Jegyzőkönyvek    

Bizottsági határozatok:

   
         
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: Rendeletek és egyéb dokumentumok társadalmi véleményezése

Előterjesztések

 2015.03.20.  
         
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Hirdetmények

 2015.03.20.  
         
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: Kiírt pályázatok  2015.03.20.  
         
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: II.12. melléklet  2014.02.04.   
         
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: II. 13. melléklet  2015.03.23.  -
         
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: II. 14. melléklet  2015.04.15.  
         
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:      
         
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: II. 16. melléklet  2017.08.14.  
         
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata közérdekű adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételeket nem határozott meg.  2015.03.20.  
         
18.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) önkormányzati rendelet 44.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint különös közzétételi lista

Képviselői vagyonnyilatkozatok - 2016. tárgyévről

 2017.02.06. -
18.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata egyedi közzétételi listát nem alkalmaz.  2015.03.22.  -
         
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tekintetében jogszabályi előírás hiányában a közadatok újrahasznosítása nem releváns.  2015.03.20.  
         
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tekintetében jogszabályi előírás hiányában a közadatok újrahasznosításra vonatkozó általános szerződési feltétel nincs.  2015.03.20.  -
         
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Sátoraljaújhely Város Önkormányzata közadatok újrahasznosítása hiányában fizetendő díjat nem alkalmaz.  2015.03.20.  -
         
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata közadatok újrahasznosítása hiányában jogorvoslati tájékoztatást nem alkalmaz.  2015.03.20.  -
         
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a közadatok újrahasznosítása hiányában e tárgyban szerződést nem kötött.  2015.03.20.  -
         
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodást nem kötött.  2016.09.11.  
         
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tekintetében nem releváns  2016.09.11.  

 

 

menu-logo